Često postavljana pitanja

1. Što je odbitna franšiza?

Franšiza je učešće osiguranika u plaćanju računa. Odbitna frašiza je ona franšiza kad se za ugovoreni iznos franšize umanji svota za isplatu. Drugim riječima: Osiguratelj će, ako je riječ o štetama (računima) koje premašuju iznos franšize, platiti samo onaj dio koji premašuje iznos franšize.

2. Zbog čega se ugovara polica osiguranja s franšizom?

Franšiza se ugovara kako bi se postigla „win-win" pozicija za obje strane (i za osiguranika i za osiguratelja) prilikom ugovaranja osiguranja. Na ovaj način osiguranik plaća manju premiju, a veće rizike mu pokriva osiguranje. Odnosno, osiguranje mu u potpunosti pokriva/osigurava „strah od velikih troškova", a manje iznose snosi sam kako bi si omogućio i manji trošak osiguranja.

 3. Koji je postupak prelaska od drugog Osiguratelja i ugovaranja police AS Dopusnkog zdravstvenog osiguranja?

Osiguranik osobno podnosi zahtjev za raskid police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod postojećeg Osiguratelja, sukladno njihovim uvjetima. Osiguranik ugovara policu AS Dopunskog zdravstvenog osiguranja, na koju se ne primjenjuje karenca ukoliko se promjena Osiguratelja napravi unutar 15 dana od dana raskida stare do početka nove police osiguranja.

4. Je li moguće imati policu kod više osiguravajućih kuća?

Osiguranik može imati više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme ali prava može koristiti samo  po jednoj polici.

5. Što je karenca ili kada mogu početi koristiti prava po svojoj polici?

Ako osiguranik prvi puta ugovara policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u AS osiguranju ili ako je imao važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja čiji je istek nastupio u periodu duljem od 15 dana od sklapanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja u AS osiguranju kod izračuna počeka korištenja usluga po polici uračunava se karenca. To znači da se prava po polici mogu koristiti od 31.-og dana od datuma početka osiguranja navedenog na polici osiguranja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Uz obavezan uvjet da je premija po polici plaćena. 

6. Kako se raskida polica AS Dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Raskid police može se zatražiti pisanim putem najkasnije 3 mjeseca prije kraja osigurateljne godine. Ukoliko je zahtjev pravovaljan, a premija za osigurateljnu godinu plaćena, polica se raskida po isteku osigurateljne godine.

7. Koja je razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva isključivo troškove nadoplata (participacije) u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

Programi dodatnog zdravstvenog osiguranja pokrivaju razne usluge sistematskih pregleda, specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade i laboratorijskih pretraga koje se obavljaju u privatnim zdravstvenim ustanovama.

8. Što ako ne platim premiju?

AS osiguranje pisanim putem kontaktira osiguranika nakon prvog nenaplaćenog dospijeća te ukoliko se dospjela premija ne plati, nakon 30 dana šalje opomenu pred tužbu, u roku 30 dana nakon toga u slučaju neplaćanja se raskida ugovor. Nepodmireni dug, u krajnjem slučaju, može dovesti do ovršnog postupka.

9. Koje troškove usluga dentalne medicine pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Sve usluge obavljene temeljem uputnice, recepta i doznake HZZO-a.

10. Pokriva polica dopunskog zdravstvenog osiguranja bijelu plombu?

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti osiguranik ima pravo na sljedeće:

bijelu plombu na zubima od 1-3 bez doplate, a za ostale zube plaća se doplata nadstandardnog materijala što ne pokriva obvezno osiguranje HZZO-a, pa za to nema participacije. Takvu uslugu ne može pokriti polica dopunskog osiguranja.

11. Pokriva li polica dopunskog zdravstvenog osiguranja usluge dentalne protetike?

Sve usluge protetike moraju biti propisane na doznaci i ovjerene od strane HZZO-a. Doznaku kao i punu informaciju o pokriću osiguranik dobiva kod svog stomatologa. Iznos sudjelovanja osigurane osobe u dobi od 18 do 65 god. za protetiku iznosi min. 1000 kn, a za osiguranike iznad 65 god. iznosi 500 kn.

12. Koja je razlika u pokrićima između AS i HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Pokrića AS dopunskog osiguranja jednaka su pokrićima HZZO-a, jedina razlika je u franšizi.

13. Kako ostvarujem povrat sredstava za plaćene račune?

Zahtjev za povratom plaćenih troškova participacije (prijavu štete) osiguranik je dužan izvršiti unutar 30 dana od dana plaćanja participacije. Prilikom prijave štete osiguranik skenira ili fotografira original računa temeljem kojeg je participacija plaćena i šalje ga na e-mail adresu dzo@as.hr (ili ga pošalje poštom na našu adresu).

Važno! Na računu moraju biti naznačeni ime i prezime osiguranika, MBO ili OIB te datum pružanja zdravstvene usluge ili kupnje lijeka. Također je potrebno priložiti i karticu tekućeg računa na koji želi isplatu sredstava.

14. U kojem roku se vrši povrat novca?

Isplatu novca osiguraniku vršimo u najkraćem mogućem roku, po mogućnosti do 3 radna dana, a najkasnije u roku 14 dana.