Uvjeti upotrebe

Informacije o tvrtki i proizvodima ponuđenim u internetskoj prodaji osiguranja s kojima smo vas obvezni upoznati prema Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o osiguranju i Zakonu o obveznim odnosima.

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i sukladno Zakonu o osiguranju, obavještavamo korisnike:

Vaš osiguratelj je GENERALI osiguranje d.d., Zagrebu, Slavonska avenija 1b, OIB: 10840749604, matični broj subjekta 080122389 (Dalje u tekstu: Osiguratelj). Vaše osiguranje prodaje se pod brandom AS Direct.

Za nadzor našeg poslovanja mjerodavna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagreb, Hrvatska (web: www.hanfa.hr).

Putem AS Direct internetske prodaje osiguranja klijenti mogu sklopiti ugovore o osiguranju, tj. mogu ugovoriti:

 • Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti
 • Osiguranje novčane naknade za ozljede vozaču odgovornom za prometnu nezgodu
 • Osiguranje automobilskog kaska
 • Osiguranje pokrića troškova u slučaju kvara vozila na cesti
 • Osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Preuzmite detaljne Uvjete osiguranja i informacije o proizvodu.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranju navedeno je u ponudi/polici osiguranja.

Ugovor je sklopljen plaćanjem prve premije sukladno odredbama članka 927. Zakona o obveznim odnosima.

Osiguratelj ima pravo na odbijanje prihvata ponude, a time i izdavanja police, ako se prilikom pregleda vozila ustanovi da vozilo ne odgovara prijavljenim podacima prilikom izrade ponude radi sklapanja ugovora o osiguranju, odnosno ako je vozilo oštećeno.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, svaki potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen sredstvom daljinske komunikacije klijent može, ne navodeći razloge za to, raskinuti u roku od 14 dana. Rok za raskid ugovora počinje teći od dana sklapanja ugovora. U slučaju raskida ugovora svaka strana obvezna je vratiti drugoj ono što je na temelju tog ugovora primila od druge strane. Klijent raskida ugovor obaviješću u pismenom obliku ili putem nekog drugog osiguratelju dostupnog trajnog medija poslanom prije isteka roka za raskid ugovora.

Visina premije osiguranja i način plaćanja navedeni su u ponudi/polici osiguranja. Pismena ponuda osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju obvezuje ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, osam dana od dana kad je ponuda prispjela osiguratelju. Ponuditelj u tom roku ima pravo i na opoziv ponude. Ako osiguratelj u roku od osam dana od dana zaprimanja ponude ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen.

Sukladno odredbama Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila, osiguratelj kao porezni obveznik na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti (pokriće AS Obvezno) plaća 15 % poreza, a na premiju kasko osiguranja cestovnih vozila (pokriće AS Kasko) plaća se 10 % poreza. Na osnovi sada važećeg Zakona na premije osiguranja PDV se ne obračunava niti se na ostala pokrića zaračunavaju drugi posebni porezi.

Polica osiguranja za osiguranika, primjerak police za registraciju, zelena karta i Europsko izvješće o prometnoj nezgodi dostavljaju se kupcu poštanskom pošiljkom, osobno ili putem elektronske pošte, ovisno o tome što je dogovoreno prilikom kupnje. Kupac je obvezan prilikom popunjavanja svojih podataka upisati točnu e-adresu te adresu za primanje pošte, u protivnom Osiguratelj ne preuzima odgovornost. Ako zbog bilo kojeg razloga dođe do pogreške prilikom isporuke e-maila ili pošiljke, kupac to može prijaviti na besplatni info telefon 0800 1100 ili na e-adresu kontakt.centar-as.hr@generali.hr te će mu polica i prilozi biti ponovo poslani.

Sve cijene AS Direct internetske prodaje osiguranja izražene su u kunama.

Ugovaratelj osiguranja ima pravo odstupiti od ugovora (raskinuti ugovor) u slučaju odjave vozila zbog uništenja, odjave, stavljanja izvan prometa (mirovanja) ili krađe. Zahtjev za raskid ugovora ugovaratelj mora uputiti Osiguratelju pismenim putem i priložiti dokaz o odjavi vozila. Premija se vraća samo za pokrića koja nemaju ili neće imati prijavljenu štetu. Ako je šteta prijavljena, obvezni ste podmiriti cjelokupnu godišnju premiju za pokriće po kojem je šteta prijavljena.

Ako se naknadno utvrdi da je premija pogrešno obračunata (npr. kad osiguranik unese netočne podatke o datumu rođenja, bonusu/malusu, stupnju invalidnosti ili karakteristikama vozila), Osiguratrelj će izvršiti povrat ili naplatu razlike premije.

Sva plaćanja provode se putem WSpay™ Payment Gateway sustava. Stranice sustava WSpay zaštićene SSL certifikatom.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za online autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica provodi se putem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Stranice na kojima se unose podaci o kreditnim karticama ne pamte unesene podatke i podaci o brojevima kreditnih kartica ne spremaju se u baze podataka.

Osiguratelj se obvezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima u svrhu sklapanja ugovora o osiguranju i obrađujemo ih u marketinške svrhe. Vaše podatke koristit ćemo na način opisan u Obavijesti o zaštiti privatnosti. U slučaju da ne ugovorite policu osiguranja kod nas, niti nam date posebnu privolu za obradu istih, podatke koje ste unijeli za potrebe izračuna premije ćemo trajno obrisati nakon isteka procesa ugovaranja koji ne može trajati duže od 30 dana. Sve upite vezane za obradu osobnih podataka ili eventualne prigovore možete uputiti na mail zastita_osobnih_podataka.hr@generali.com ili kontakt.centar-as.hr@generali.hr, ili nas nazvati na broj telefona 0800 11 00.

U svrhu unapređenja naše usluge i poboljšanja vašeg korisničkog iskustva Osiguratelj Vas može kontaktirati temeljem podataka koje ste dragovoljno ostavili ispunjavanjem obrasca na www.as-direct.hr kod izračuna cijene i/ili sklapanja police osiguranja ili koji su dostupni putem javno dostupnih servisa.

Sve osobe koje svoj pravni interes crpe iz ugovora o osiguranju trebaju nastojati sve svoje eventualne sporove s osigurateljem koji proizlaze ili su u vezi s predmetnim ugovorom o osiguranju riješiti sporazumno.

Ako ste nezadovoljni nekim našim postupkom ili odlukom, možete nam se obratiti sa svojom pritužbom u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke Osiguratelja ili od dana saznanja za razlog pritužbe. Podnositelj pritužbe može biti ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik iz ugovora o osiguranju, kao i potrošač ili udruga potrošača, a pritužbu nam možete dostaviti:

 • - elektroničkom poštom na adresu: kontakt.centar-as.hr@generali.hr
 • - popunjavanjem web-obrasca na web-stranici www.as-direct.hr
 • - u pismenom obliku na adresu: Generali osiguranje d.d., Slavonska avenija 1b,, Zagreb
 • - usmenom izjavom za zapisnik na adresi našeg sjedišta u Zagrebu, Slavonska avenija 1b

Molimo vas da svoju pritužbu napišete razumljivo te da ona sadržava:

 • i- me, prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegova zakonskog zastupnika ili naziv tvrtke, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 • - predmet i jasan sadržaj pritužbe (razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja pritužbe),
 • - dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kad ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
 • - datum pritužbe,
 • - potpis podnositelja pritužbe ili osobe koja ga zastupa, punomoć za zastupanje kad je pritužba podnesena posredstvom punomoćniku.

Vašu pritužbu pomno ćemo razmotriti i provjeriti vaše navode te vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana njezina zaprimanja. Naš odgovor bit će u pismenom obliku putem pošte ili putem elektroničke pošte ako je pritužba zaprimljena elektroničkom poštom ili ako od nas zatražite odgovor putem elektronske pošte.

Ako ugovorne strane ne uspiju postići rješenje spora mirnim putem, moguće je podnijeti tužbu mjerodavnom sudu u Zagrebu.

Za sve informacije, kao i u slučaju raskida ugovora, ugovaratelj osiguranja može se obratiti na broj 0800 11 00.

Ponuda/polica osiguranja, pripadajući uvjeti, kao i ova obavijest, napisani su na hrvatskom jeziku.